Python中集合的介绍以及常见操作

x33g5p2x  于10个月前 转载在 Python  
字(1.6k)|赞(0)|评价(0)|浏览(144)

1.集合的介绍

集合是无序的,集合中的元素是唯一的,集合一般用于元组或者列表中的元素去重。

定义一个空集合
格式如下:

name=set()

注意以下写法为一个空字典,为空默认是字典,如果有数据在根据格式判断

name={}
print(type(name))

2.访问集合的元素

通过循环进行访问

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
for i in name:
    print(i)

3.集合的添加

使用add方法:

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name.add('xiaofei')
print(name)

4.集合的修改

使用update方法

入的元素拆分,做为个体传入到集合中

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name.update('abc')
print(name)

5.集合的删除

1.使用remove方法

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name.remove('xiaohong')
print(name)

使用remove删除集合中的元素 如果有 直接删除 如果没有 程序报错

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name.remove('fei')
print(name)

2.使用pop方法

使用pop删除是随机删除集合中的元素 如果没有元素 程序报错

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name.pop()
print(name)

3.使用discard方法

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name.discard('xiaohua')
print(name)

使用discard删除 如果元素存在 直接删除 如果元素不存在 不做任何操作

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name.discard('pppp')
print(name)

6.集合的交集和并集

1.交集

取出两个集合中公共的元素,使用 & 符号

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name1={'xiaohong','xiaolan'}
print(name & name1)

2.并集

将两个集合组成一个集合并且去重,使用 | 符号

name={'xiaoming','xiaohong','xiaohua'}
name1={'xiaohong','xiaolan'}
print(name | name1)

7.公共方法

8.python内置函数

1.len

计算容器中元素个数

name='xiaoming'
age=[7,8,9]
sex=('男','女')
kv={'hh':12,'kk':13,'ll':14}
aa={6,2,5,4,9}
print(len(name))
print(len(age))
print(len(sex))
print(len(kv))
print(len(aa))

2.max

返回容器中元素最大值

age=[7,8,9]
kv={'hh':12,'kk':13,'ll':14}
aa={6,2,5,4,9}
print(max(age))
print(max(kv))
print(max(aa))

3.min

返回容器中元素最小值

age=[7,8,9]
kv={'hh':12,'kk':13,'ll':14}
aa={6,2,5,4,9}
print(min(age))
print(min(kv))
print(min(aa))

4.del

删除变量

kv={'hh':12,'kk':13,'ll':14}
age=[7,8,9]
del age[1]
print(age)
del kv['kk']
print(kv)

相关文章