Hive 常用日期处理-昨天、本月、上月同期、去年同期、月初、月末等

x33g5p2x  于2021-01-26 发布在 Hive  
字(3.5k)|赞(0)|评价(0)|浏览(13710)

一、参考日期为当前日期

以当前系统日期作为参考日期,将其转换为统一的天维度yyyyMMdd数据格式。 例如当前日期为2021-01-29

昨天

方式一:date_format(date_sub(current_date(),1), 'yyyyMMdd')

select date_format(date_sub(current_date(),1), 'yyyyMMdd')
20210128

方式二:date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')

select date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')
20210128

方式三:date_format(date_sub(to_date(current_date()),1),'yyyyMMdd')

select date_format(date_sub(to_date(current_date()),1),'yyyyMMdd')
20210128

本月

from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyyMM')

select from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyyMM')
202101

本月月初

CONCAT(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyyMM'),'01')

select CONCAT(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyyMM'),'01')
20210101

上月同期

date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMMdd')

select date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMMdd')
20201229

上月月初

CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMM'),'01')

select CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMM'),'01')
20201201

上月月末

date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp(CONCAT(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyyMM'),'01'), 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')

select date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp(CONCAT(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyyMM'),'01'), 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')
20201231

去年同期

date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMMdd')

select date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMMdd')
20200129

去年同期月初

CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMM'),'01')

select CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp(), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMM'),'01')
20200101

二、参考日期为指定日期

指定时间格式为yyyMMdd

昨天

date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')

select date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')
20210128

本月

substr('20210129',1,6)

select substr('20210129',1,6)
202101

本月月初

CONCAT(substr('20210129',1,6),'01')

select CONCAT(substr('20210129',1,6),'01')
20210101

上月同期

date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMMdd')

select date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMMdd')
20201229

上月月初

CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMM'),'01')

select CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-1),'yyyyMM'),'01')
20201201

上月月末

date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp(CONCAT(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyyMM'),'01'), 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')

select date_format(date_sub(from_unixtime(unix_timestamp(CONCAT(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyyMM'),'01'), 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),1),'yyyyMMdd')
20201231

去年同期

date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMMdd')

select date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMMdd')
20200129

去年同期月初

CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMM'),'01')

select CONCAT(date_format(add_months(from_unixtime(unix_timestamp('20210129', 'yyyyMMdd'), 'yyyy-MM-dd'),-12),'yyyyMM'),'01')
20200101

相关文章