Java设计模式之建造者模式建模与实现

x33g5p2x  于2021-03-13 发布在 Java  
字(1.1k)|赞(0)|评价(0)|浏览(351)

建造者模式(Builder):工厂类模式提供的是创建单个类的模式,而建造者模式则是将各种产品集中起来进行管理。简单起见,就拿之前的工厂方法模式进行修改一下就可以得到建造者模式。

##一、uml建模:

##二、代码实现

/**
 * 示例:建造者模式
 * 
 * 与工厂模式的区别:工厂类模式提供的是创建单个类,而建造者模式则是将各种产品集中起来进行管理
 */
interface Sender {
	public void send();
}

class EmailSender implements Sender {

	@Override
	public void send() {
		System.out.println("使用电子邮箱发送...");
	}

}

class SmsSender implements Sender {

	@Override
	public void send() {
		System.out.println("使用短信发送...");
	}
}

class Builder {
	private List<Sender> list = new ArrayList<Sender>();

	public List<Sender> getList() {
		return list;
	}

	public void produceEmailSender(int count) {
		for (int i = 0; i < count; i++) {
			list.add(new EmailSender());
		}
	}

	public void produceSmsSender(int count) {
		for (int i = 0; i < count; i++) {
			list.add(new SmsSender());
		}
	}
}

/**
 * 客户端测试类
 * 
 * @author Leo
 */
public class Test {
	public static void main(String[] args) {
		Builder builder = new Builder();
		builder.produceEmailSender(5);
		builder.produceSmsSender(5);
		/**
		 * 遍历list中的元素
		 */
		List<Sender> list = builder.getList();
		for (int i = 0; i < list.size(); i++) {
			Sender sender = list.get(i);
			System.out.println(sender);
			sender.send();
		}
	}
}

##三、总结

建造者模式将很多功能集成到一个类里,这个类可以创造出比较复杂的东西。所以与工厂模式的区别就是:工厂模式关注的是创建单个产品,而建造者模式则关注创建复合对象,多个部分。

相关文章