Java设计模式之责任链模式建模与实现

x33g5p2x  于2021-03-13 发布在 Java  
字(1.6k)|赞(0)|评价(0)|浏览(621)

责任链模式(ChainOfResponsibility):有多个对象,每个对象持有下一个对象的引用,形成一条链,请求在这条链上传递,直到某一对象决定处理该请求,但是发出者并不清楚最终哪个对象会处理该请求。

##一、uml建模:

##二、代码实现

/**
 * 责任链模式:有多个对象,每个对象持有下一个对象的引用,形成一条链,
 * 
 * 请求在这条链上传递,直到某一对象决定处理该请求,
 * 
 * 但是发出者并不清楚最终哪个对象会处理该请求。
 */
interface Handler {
	public void operator();
}

/**
 * 这里单独对Handler进行封装,方便修改引用对象
 */
abstract class AbstractHandler implements Handler {
	private Handler handler;

	public Handler getHandler() {
		return handler;
	}

	public void setHandler(Handler handler) {
		this.handler = handler;
	}
}

class MyHandler extends AbstractHandler implements Handler {
	private String name;

	public MyHandler(String name) {
		this.name = name;
	}

	@Override
	public void operator() {
		if (getHandler() != null) {
			System.out.print(name + ",将BUG交给——>");
			/**
			 * 这里是关键。【注意1】这里不是递归哦~
			 * 
			 * 递归:A(operator)——>A(operator)——>A(operator)
			 * 
			 * 责任链:A(operator)——>B(operator)——>C(operator)
			 */
			getHandler().operator();
		} else {
			System.out.println(name + "处理BUG...\n");
		}
	}
}

/**
 * 客户端测试类
 * 
 * @author Leo
 */
public class Test {
	public static void main(String[] args) {
		MyHandler handler1 = new MyHandler("技术总监");
		MyHandler handler2 = new MyHandler("项目经理");
		MyHandler handler3 = new MyHandler("程序员");
		/**
		 * 如果没有下家,将会自行处理
		 * 
		 * 打印结果:技术总监处理BUG...
		 */
		handler1.operator();
		/**
		 * 只要有下家,就传给下家处理
		 * 
		 * 下面的打印结果:技术总监,将BUG交给——>项目经理,将BUG交给——>程序员处理BUG...
		 * 
		 * 就这样,原本是技术总监自行处理的BUG,现在一层一层的把责任推给了程序员去处理
		 */
		handler1.setHandler(handler2);
		handler2.setHandler(handler3);
		/**
		 * 透过打印结果可以知道:MyHandler实例化后将生成一系列相互持有的对象(handler),构成一条链。
		 */
		handler1.operator();
		/**
		 * 【注意2】责任链不是链表:链表有个头结点,咱每次必须通过头结点才能访问后面的节点
		 * 
		 * 而责任链它可以从头访问,也可以从中间开始访问,如:handler2.operator();
		 */

	}
}

##三、总结

1、责任链模式可以实现,在隐瞒客户端(不知道具体处理的人是谁)的情况下,对系统进行动态的调整。

2、链接上的请求可以是一条链,可以是一个树,还可以是一个环,模式本身不约束这个,需要自己去实现,同时,在一个时刻,命令只允许由一个对象传给另一个对象,而不允许传给多个对象。

相关文章